Ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursai

2014.08.29 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasirašytas įsakymas Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad meninio ugdymo (šokio) dalykų mokytojai, norintys dirbti pagal pradinio ugdymo programas, privalo išklausyti 40 valandų (1,5 studijų kredito) atitinkamo dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursą.

Šokio mokytojų asociacija kartu su Trakų švietimo centru 2015-02-03/05 organizavo kvalifikacinius šokio dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursus mokytojams, mokantiems šokio pagal Pradinio ugdymo programą. Juose buvo supažindinama su viduriniosios vaikystės psichofizinės raidos, šio amžiaus tarpsnio vaikų meninių gebėjimų raidos ir raiškos ypatumais, su pradinio ugdymo nuostatomis, meninio ugdymo dalykų pradinėje mokykloje bendrųjų programų turiniu ir integravimo galimybėmis.

Kursų trukmė – 40 ak.valandų.

Kursų lektoriai: dr. Daiva Jakavonytė, dr. Violeta Rimkevičienė, mokytoja ekspertė Rasa Prokurotienė