Lietuvos šokio mokytojų konferencija

2021 m. birželio 5 d. įvyko Lietuvos šokio mokytojų konferencija, kurioje virtualiai dalyvavo 246 žmonės. Konferencijoje pranešimus skaitė ir kalbėjo ššokio mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos lektorė Rasa Prokurotienė; 

 • LR Seimo narys, Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis
 • LR Seimo nariai Andrius Bagdonas, prof. habil. dr. Vilija TargamadzėOrinta Leiputė, Kęstutis Vilkauskas;
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius;
 • LR Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė;
 • Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikalajūnas;
 • Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas;  
 • šokio mokytoja ekspertė, docentė, socialinių mokslų daktarė Birutė Banevičiūtė;
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Vidmantas Mačiulskis
 • LR nusipelnę sporto treneriai, Kauno sportinių šokių klubo “Sūkurys” vadovai Česlovas Norvaiša ir medicinos mokslų daktarė Jūratė Norvaišienė;  
 • 10 kartų pasaulio profesionalų klasikinių šokių čempionas, 11 kartų Lietuvos sportinių šokių čempionas, 10 kartų JAV profesionalų klasikinių šokių čempionas, Pasaulio šokių organizacijos įkūrėjas ir pirmininkas Arūnas Bižokas;
 • LR nusipelnęs treneris, buv. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto sportinių šokių katedros profesorius, legendinės “Žuvėdros” vadovas ir treneris Romualdas Idzelevičius;  
 • choreografė Daiva Sakal (Izraelis).

Konferenciją moderavo Arnoldas Riekumas, šokio mokytojas ekspertas, Šokio mokytojų asociacijos prezidentas.

Konferencijoje balsų dauguma priimtas rezoliucijos ir kreipimosi projektas, nutarta teikti jį pasirašyti pedagogų, menininkų, akademinei visuomenei, tėvams ir šokėjams. Ją pasirašė 2088 žmonės.

Konferencijos vaizdo įrašas

Spauda apie

šokio dalyką mokykloje ir konferenciją

LRT “Panorama”, 2021-06-01; 
Spaudos konferencija LR Seime, 2021-06-02;
lrt.lt
 2021-06-09,
lrt.lt 2021-06-11

KONFERENCIJOS IR BENDRUOMENĖS PASTANGŲ REZULTATAS

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas “Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo nr. V-688 „dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo, 2021 m. Birželio 22 d. Nr. V-1175

BUP_keitimas_06-22

KONFERENCIJOS REZOLIUCIJA

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei
Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei
LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
LR Seimo Kultūros komitetui
LR Seimo Ateities komitetui
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrei
Nacionalinei švietimo agentūrai
Visoms Lietuvos žiniasklaidos priemonėms

LIETUVOS ŠOKIO MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS
REZOLIUCIJA IR KREIPIMASIS

2021-06-05

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos šokio mokytojai, choreografai, kiti šokio meno specialistai, susirinkę į Lietuvos šokio mokytojų konferenciją, ir visi juos palaikantys asmenys, esame sunerimę dėl LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiksmų, susijusių su pradinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų pokyčiais, esmingai bloginančiais meninio ugdymo ir ypač šokio dalyko padėtį pradiniame ugdyme.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos blaškymasis ir nepagrįstų sprendimų priėmimas dėl bendrųjų ugdymo planų rodo, kad ministerija neturi aiškios ir tvirtos strategijos dėl meninio ugdymo padėties bendrojo ugdymo sistemoje. Tą įrodo keli Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pasirašyti įsakymai, kurie tai įtraukia šokio dalyką kaip pamoką pradiniame ugdyme į bendrą meninio ugdymo sritį (2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“), tai jį pakeičia, dalinai grąžindama meno dalykų padėtį į prieš tai buvusią situaciją, kai dailės ir technologijų bei muzikos dalykams skiriama privalomai po dvi savaitines pamokas (2021 m. gegužės 25 d. Nr. V-876). *

Tai nelogiškas ir socialiai neteisingas sprendimas, kuris akivaizdžiai diskriminuoja šokio dalyką kitų meno dalykų atžvilgiu ir supriešina mokyklų bendruomenes.

Pagal naująjį ugdymo planą yra siūloma šokio ir teatro mokyti integruotai, taikant dalyko elementus per įvairių dalykų pamokas, ar kaip atskiru dalyku, tam naudojant neformaliojo vaikų švietimo valandas, ar valandas, skirtas mokinių poreikiams tenkinti. Neaišku, kodėl šokis ir teatras turi būti integruojami į kitus dalykus, o ne muzika ar dailė arba dar koks kitas dalykas. Integruoti siūloma atskirus šokio dalyko elementus, vadinasi visiškai įgyvendinti bendrųjų šokio programų tikslų nebėra galimybės. Taip pat neaišku, kodėl būtent šokio pamokoms siūloma naudoti neformaliojo ugdymo valandas? Visa tai pablogina šokio mokytojų situaciją.**

Nauji Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai buvo patvirtinti be diskusijų su meno pedagogų bendruomene, be išankstinio šokio pedagogų informavimo apie galimus pokyčius, nebuvo derinti ir su šokio bendrųjų programų rengėjais. Stichiški Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimai privertė blaškytis mokyklų vadovus ir neleido surasti sprendimų, kaip tinkamai ir socialiai teisingai paskirstyti valandas visiems menų srities dalykams, kaip suplanuoti ir organizuoti fizinio ugdymo pamokas dėl ir taip didelio sporto salių apkrovimo. Akivaizdu, kad pakeisti bendrieji ugdymo planai sukuria nelygiavertes sąlygas atskiriems menų dalykams. Nauji ugdymo planų pakeitimai kelia didelę grėsmę ugdymo šokiu tęstinumui ir net visiškam jo išnykimui iš bendrojo formalaus ugdymo sistemos, net su labai liūdnomis, negrąžinamomis pasekmėmis ateičiai.

Remdamiesi išdėstytais argumentais griežtai prieštaraujame Bendrųjų ugdymo planų pakeitimams ir reikalaujame:

1. Pripažinti, kad šokio ugdymas mokykloje yra neatskiriama meninio ugdymo dalis, lygiai toks pat svarbus mokomasis dalykas kaip ir kiti menų srities dalykai, todėl jo įgyvendinimui turi būti sudarytos vienodos sąlygos kaip ir kitiems dalykams. Šokio, kaip ir kitų menų dalykus mokykloje turi mokyti specialistai.

2. Atšaukti 2021 m. gegužės 25 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymo apie ugdymo plano pakeitimą (Nr. V-876), grąžinti ir iki 2023 m. palikti galioti rekomendaciją šokio pamokai vieną valandą skirti iš trijų fizinio ugdymo pamokų, kol bus persvarstytos higienos normos mokinių pamokoms, suteiktas papildomas finansavimas, leidžiantis įvesti šokio ir teatro pamokas kaip privalomas pradiniame ugdyme.

3. Įvesti šokio pamokas pagrindiniame ugdyme, jas priskiriant meninio ugdymo sričiai.

Atnaujinus bendrąsias ugdymo programas reikalaujame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užtikrinti lygiavertį, nuoseklų ir įvairiapusį meninį ugdymą, skiriant po dvi savaitines pamokas kiekvienam iš keturių menų – dailei ir technologijoms, muzikai, šokiui ir teatrui.
*Šis pakeitimas atsirado po to, kai Muzikos mokytojų bendruomenė išplatino savo konferencijos, vykusios 2021 m. gegužės 22 d., rezoliuciją, kurioje išsakomas nesutikimas su visų keturių menų (dailės, muzikos, šokio ir teatro) įtraukimu į meninio ugdymo bloką, paliekant tik keturias valandas ir suteikiant teisę mokykloms rinktis, kokius menus mokyti ir kiek valandų jiems skirti. Pastaruoju 2021 m. gegužės 25 d. Nr. V-876 įsakymu dailė ir muzika buvo grąžinta į pirminę situaciją iki 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688, tačiau šokis ir teatras nebuvo grąžinti į pirminę padėtį, kai šokiui buvo leidžiama skirti vieną pamoką iš trijų fizinio ugdymo valandų.

** Už pasiruošimą pamokoms, skirtoms iš neformaliojo ugdymo, skiriama 44%, o iš formaliojo ugdymo – 60%. Vadinasi, šokio mokytojai, kurie turėjo šokio pamokas pradinėse klasėse iki šiol, netenka dalies savo krūvio, dėl to mažėja jų atlyginimas ir taip yra bloginama jų situacija. Kita vertus, daugumoje mokyklų yra labai įvairi ir gausi neformaliojo ugdymo pasiūla, todėl šokio programoms galima skirti ne daugiau kaip 30% neformaliojo ugdymo valandų. Ugdymosi poreikių valandų negalima panaudoti, kai pradinės klasės visai sukomplektuotos (21-24 mokiniai) ir dorinis ugdymas, užsienio kalba dalinasi į pogrupius. Tai nusako Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr.679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Pvz: Antrai klasei skiriamos 952 val. (Nutarimas Nr. 679). 952 daliname iš 35 ugdymosi savaičių gauname 27,2 savaitinės pamokos. Pagal Bendruosius ugdymo planus antrai klasei (75 p.): 24 minimalios valandos +1 dėl dorinio ugdymo (dalijasi) +2 dėl užsienio kalbos (dalijasi) +2 neformalaus švietimo). Tokiu būdu jau yra 29 savaitinės pamokos.

2088 parašai