Lietuvos šokio mokytojų konferencijos rezoliucija ir kreipimasis (projektas)

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos šokio mokytojai, choreografai, kiti šokio meno specialistai ir juos palaikantys asmenys, susirinkę į Lietuvos šokio mokytojų konferenciją, esame sunerimę dėl LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiksmų, susijusių su pradinio ugdymo bendrųjų ugdymo planų pokyčiais, esmingai bloginančiais meninio ugdymo ir ypač šokio dalyko padėtį pradiniame ugdyme.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos blaškymasis ir nepagrįstų sprendimų priėmimas dėl bendrųjų ugdymo planų rodo, kad ministerija neturi aiškios ir tvirtos strategijos dėl meninio ugdymo padėties bendrojo ugdymo sistemoje. Tą įrodo keli Švietimo, mokslo ir sporto ministrės pasirašyti įsakymai, kurie tai įtraukia šokio dalyką kaip pamoką pradiniame ugdyme į bendrą meninio ugdymo sritį (2021 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“), tai jį pakeičia, dalinai grąžindama meno dalykų padėtį į prieš tai buvusią situaciją, kai dailės ir technologijų bei muzikos dalykams skiriama privalomai po dvi savaitines pamokas (2021 m. gegužės 25 d. Nr. V-876). *

Tai nelogiškas ir socialiai neteisingas sprendimas, kuris akivaizdžiai diskriminuoja šokio dalyką kitų meno dalykų atžvilgiu ir supriešina mokyklų bendruomenes.

Pagal naująjį ugdymo planą yra siūloma šokio ir teatro mokyti integruotai, taikant dalyko elementus per įvairių dalykų pamokas, ar kaip atskiru dalyku, tam naudojant neformaliojo vaikų švietimo valandas, ar valandas, skirtas mokinių poreikiams tenkinti. Neaišku, kodėl šokis ir teatras turi būti integruojami į kitus dalykus, o ne muzika ar dailė arba dar koks kitas dalykas. Integruoti siūloma atskirus šokio dalyko elementus, vadinasi visiškai įgyvendinti bendrųjų šokio programų tikslų nebėra galimybės. Taip pat neaišku, kodėl būtent šokio pamokoms siūloma naudoti neformaliojo ugdymo valandas? Visa tai pablogina šokio mokytojų situaciją.**

Nauji Bendrųjų ugdymo planų pakeitimai buvo patvirtinti be diskusijų su meno pedagogų bendruomene, be išankstinio šokio pedagogų informavimo apie galimus pokyčius, nebuvo derinti ir su šokio bendrųjų programų rengėjais. Stichiški Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimai privertė blaškytis mokyklų vadovus ir neleido surasti sprendimų, kaip tinkamai ir socialiai teisingai paskirstyti valandas visiems menų srities dalykams, kaip suplanuoti ir organizuoti fizinio ugdymo pamokas dėl ir taip didelio sporto salių apkrovimo. Akivaizdu, kad pakeisti bendrieji ugdymo planai sukuria nelygiavertes sąlygas atskiriems menų dalykams. Nauji ugdymo planų pakeitimai kelia didelę grėsmę ugdymo šokiu tęstinumui ir net visiškam jo išnykimui iš bendrojo formalaus ugdymo sistemos, net su labai liūdnomis, negrąžinamomis pasekmėmis ateičiai.

Remdamiesi išdėstytais argumentais griežtai prieštaraujame Bendrųjų ugdymo planų pakeitimams ir reikalaujame:

1. Pripažinti, kad šokio ugdymas mokykloje yra neatskiriama meninio ugdymo dalis, lygiai toks pat svarbus mokomasis dalykas kaip ir kiti menų srities dalykai, todėl jo įgyvendinimui turi būti sudarytos vienodos sąlygos kaip ir kitiems dalykams. Šokio, kaip ir kitų menų dalykus mokykloje turi mokyti specialistai.

2. Atšaukti 2021 m. gegužės 25 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymo apie ugdymo plano pakeitimą (Nr. V-876), grąžinti ir iki 2023 m. palikti galioti rekomendaciją šokio pamokai vieną valandą skirti iš trijų fizinio ugdymo pamokų, kol bus persvarstytos higienos normos mokinių pamokoms, suteiktas papildomas finansavimas, leidžiantis įvesti šokio ir teatro pamokas kaip privalomas pradiniame ugdyme.

3. Įvesti šokio pamokas pagrindiniame ugdyme, jas priskiriant meninio ugdymo sričiai.

Atnaujinus bendrąsias ugdymo programas reikalaujame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užtikrinti lygiavertį, nuoseklų ir įvairiapusį meninį ugdymą, skiriant po dvi savaitines pamokas kiekvienam iš keturių menų – dailei ir technologijoms, muzikai, šokiui ir teatrui.

 

*Šis pakeitimas atsirado po to, kai Muzikos mokytojų bendruomenė išplatino savo konferencijos, vykusios 2021 m. gegužės 22 d., rezoliuciją, kurioje išsakomas nesutikimas su visų keturių menų (dailės, muzikos, šokio ir teatro) įtraukimu į meninio ugdymo bloką, paliekant tik keturias valandas ir suteikiant teisę mokykloms rinktis, kokius menus mokyti ir kiek valandų jiems skirti. Pastaruoju 2021 m. gegužės 25 d. Nr. V-876 įsakymu dailė ir muzika buvo grąžinta į pirminę situaciją iki 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688, tačiau šokis ir teatras nebuvo grąžinti į pirminę padėtį, kai šokiui buvo leidžiama skirti vieną pamoką iš trijų fizinio ugdymo valandų.

** Už pasiruošimą pamokoms, skirtoms iš neformaliojo ugdymo, skiriama 44%, o iš formaliojo ugdymo – 60%. Vadinasi, šokio mokytojai, kurie turėjo šokio pamokas pradinėse klasėse iki šiol, netenka dalies savo krūvio, dėl to mažėja jų atlyginimas ir taip yra bloginama jų situacija. Kita vertus, daugumoje mokyklų yra labai įvairi ir gausi neformaliojo ugdymo pasiūla, todėl šokio programoms galima skirti ne daugiau kaip 30% neformaliojo ugdymo valandų. Ugdymosi poreikių valandų negalima panaudoti, kai pradinės klasės visai sukomplektuotos (21-24 mokiniai) ir dorinis ugdymas, užsienio kalba dalinasi į pogrupius. Tai nusako Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimas Nr.679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Pvz: Antrai klasei skiriamos 952 val. (Nutarimas Nr. 679). 952 daliname iš 35 ugdymosi savaičių gauname 27,2 savaitinės pamokos. Pagal Bendruosius ugdymo planus antrai klasei (75 p.): 24 minimalios valandos +1 dėl dorinio ugdymo (dalijasi) +2 dėl užsienio kalbos (dalijasi) +2 neformalaus švietimo). Tokiu būdu jau yra 29 savaitinės pamokos.

Pasirašo:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *