2015 m. veikla

2015-01-09 Šokio mokytojų asociacija įvykdė 2014 metų UPC iš dalies finansuotą projektą ir paskelbė asociacijos nariams Šokio mokytojo knygą. Visa metodinė priemonė yra skelbiama asociacijos nariams svetainės puslapyje *Šokio mokytojo knyga. Daugiau apie ją informacijos taip pat Šokio mokytojo knygos pristatyme internete arba Rasos Prokurotienės pristatyme Šokio mokytojo knyga iš UPC renginio 2014-12-03.

2015-02-03/05 Šokio mokytojų asociacija ir Trakų švietimo centras  kartu su Šiuolaikinių didaktikų centru  surengė 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo seminarą pagal Ugdymo plėtotės centro akredituotą nacionalinio lygio programą, patvirtintą 2014-11-26 (Įsak. Nr. VK-200), privalomą meninio ugdymo, šokio mokytojams, dirbantiems ar ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas.

2015-02-05 Lietuvos Respublikos Seime Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos deleguoti atstovai susitiko su Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke Audrone Pitrėniene ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėju Kęstučiu Kaminsku. Susitikime dalyvavo: Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentė Rasa Alaburdienė, Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Riekumas, Lietuvos dailės ugdytojų draugijos pirmininkė Sigita Saulėnienė, Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugijos pirmininkas Edvinas Šimulynas, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentė Eglė Šleinotienė.

2015-03-24 ŠMA kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją su pasiūlymu dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio bendrųjų ugdymo planų projektų.

2015-05-25 2014-2015 mokslo metų Asociacijos šokio mokytoja – Kristina Nainienė. Ji yra Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos choreografijos mokytoja ekspertė, gimnazijos liaudies šokių ansamblio “Kanapėlė” meno vadovė.

2015-05-25 Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų taryba (LPAVT), kurios vienas iš koordinatorių yra Šokio mokytojų asociacijos prezidentas A.Riekumas,  LR Seime organizavo konferenciją „Pedagogų vaidmuo įgyvendinant  švietimo strategiją: ugdymo turinio teorijos ir praktika”.

2015-05-28 Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizavo šeštąjį švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Šokio mokytojų asociacija pateikė projektą ir laimėjo konkursą kurti skaitmeninę metodinę priemonę “Šokis 1-2 klasėje”.

2010-06-18 vadovaudamiesi Šokio mokytojų asociacijos įstatų 8.1.1.4.14 punktu, Šokio mokytojų asociacijos prezidiumas ir skyrių vadovai nusprendė, kad Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujantis asociacijos narys gali atstovauti ne daugiau kaip dviems susirinkime nedalyvaujantiems asociacijos nariams. Registracijos metu pateikiami vienas iš šių nedalyvaujančio susirinkime nario dokumentų:

  1. atstovavimo ir balsavimo darbotvarkėje numatytu klausimu pasirašytas įgaliojimas arba jo skenuota kopija,
  2. elektroninis laiškas iš pašto adreso – atstovavimo ir balsavimo darbotvarkėje numatytu klausimu įgaliojimas.

Pateikti dokumentai prisegami prie susirinkimo protokolo.

2015-06-22 įvyko ataskaitinis rinkiminis Visuotinis Šokio mokytojų asociacijos susirinkimas, jame buvo pateikta kadencijos ataskaita, kurią pristatė A.Riekumas; asociacijos kadencijos veikla įvertinta gerai. Šokio mokytojų asociacijos prezidentu perrinktas Arnoldas Riekumas, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos šokio mokytojas metodininkas, ŠMA prezidiumo nariais išrinkti: Lina Navardauskienė, Kauno choreografijos mokyklos direktorė; Rasa Prokurotienė, Vilniaus Vyturio pradinės mokyklos šokio mokytoja ekspertė, Vilniaus kolegijos dėstytoja; Saulius Rudelis, Klaipėdos Gedminų progimnazijos šokio mokytojas ekspertas; Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vedėjas. Pirmajame prezidiumo posėdyje buvo aptartos veiklos kryptys, kiti klausimai, išsakyti asociacijos narių susirinkime.

Visuotinio susirinkimo nutarimu (2015-06-22) asociacijos metinis nario ir stojamasis mokesčiai nuo 2016 metų yra 3 eurai.

2015-09-06 Šokio mokytojų asociacijos svetainė atnaujinta siekiant padaryti ją vizualiai patrauklesnę, aiškesnę ir šiuolaikiškesnę.

2015-09-17 Organizuotas Gėlių-Sodų gatvių festivalis (kartu su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Vilniaus neįgaliųjų dienos centru).

2015-10-21 Šokio mokytojų asociacija ir Lietuvos etninės kultūros draugija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią bus skatinama ir vystoma tradicinių lietuvių etnografinių šokių sklaida Lietuvoje, populiarinama mokyklinio amžiaus jaunimo tradicinio šokio kultūra, skatinamas jų domėjimąsis etnografiniais šokiais ir kita.

2015-10-26/27 Šokio mokytojų asociacija ir Trakų švietimo centras Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje organizavo kvalifikacinį autorinį A.Riekumo 2 d. 18 ak.val. seminarą “Pramoginis šokis mokykloje” (kodas 213000183) šokio, menų pedagogams, pradinių klasių mokytojams, mokyklų direktorių pavaduotojams, atsakingiems už meninį ugdymą.